Årsmøte i Oldervik Småbåthavn

Innkalling til årsmøte i Oldervik småbåthavn

Tid:      Fredag 8. april 2011 Kl 2000

Sted:    Oldervik skole

Saker:

  1. Valg av ordstyrer og sekretær for årsmøtet
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsberetning
  4. Godkjenning av regnskap for 2009 og 2010
  5. Valg. Hele styret er på valg, i tillegg 1 person til valgkomite

 

Styret

Leder:        Viktor Paulsen

Kasserer:   Roar Pedersen

Sekretær:   Gunnar Pedersen

Styremedl:  Frank Bergli    

Styremedl:  Roar Skallebø

Revisor:     Tor Helge Mikkelsen  

6.   Årsmøtets godkjenning av ny årsleie. Kr. 1000 i året som gikk

7.   Forslag til nye vedtekter. (her kreves det 2/3 flertall for godkjenning, så det er viktig at

      medlemmene møter opp når det skal stemmes for nye vedtekter)

8.   Dugnad i sommer og valg av leder for denne

9.   Innkomne forslag til årsmøtet. Forslag må sendes styret skriftlig senest innen 14 dager

      før årsmøtet.

10. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll

Vedlegg: Eksisterende vedtekter og forslag til nye vedtekter.

Styret Oldervik småbåthavn