Stikkordarkiv: årsmøte

Årsmøtereferat Utviklingslaget

 ÅRSMØTEREFERAT FOR OLDERVIK UTVIKLINGSLAG SØNDAG 27 FEBRUAR 2011

 

SAK 1 ÅPNING

                Leder åpnet møte og ønsket velkommen.

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING

                Godkjent.

SAK 3 VALG AV MØTELEDER

                Valgt: Arne Jakobsen

SAK 4 VALG AV REFERENT

                Valgt: Hanne Junge Eliassen.

SAK 5 VALG AV 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

                Valgt: Inger Skoglund og Arnold Kronstad.

 SAK 6 GODKJENNING AV SAKSLISTE

                Godkjent.

SAK 7 ÅRSMELDING FRA STYRET

  • Styret har bestått av følgende personer:

Leder:                  Gørild Pedersen             

Nestleder:         Tom Einar Pedersen

Sekretær:           Gunn strand Hansen

Kasserer:            Arne Jacobsen                

Styremedlem:  Robert Johansen            

Styremedlem:  Hanne Junge Eliassen

 Revisor:              Kristin Strand                  

                               Magne Berg

Valgkomite:      Frank Bergli                      

                               Andreas Holme

Trivselsfremmende tiltak

Undersøkt mulighetene for å få veilys i øverdalen.Velkommen skilt.Vedlikehold av fylkesveien.

Ryddedugnad i bygda.

Vedlikehold av lekeplassen.

 

 

  • Rydding av skog langs veien 
  • Andre saker
Deltatt på Årsmøte for utviklingslagene og AU på Sommarøya.Vi har hatt 10 styremøter.Et møte med Oldervik vel.

Seminar om på Oteren om prosjektutvikling.

Møte med Elvevoll om beredskapsplan for bygdene.

Vi har vært med på Tv-aksjon 2010.

Årsmøte i Oldervik Småbåthavn

Innkalling til årsmøte i Oldervik småbåthavn

Tid:      Fredag 8. april 2011 Kl 2000

Sted:    Oldervik skole

Saker:

  1. Valg av ordstyrer og sekretær for årsmøtet
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsberetning
  4. Godkjenning av regnskap for 2009 og 2010
  5. Valg. Hele styret er på valg, i tillegg 1 person til valgkomite

 

Styret

Leder:        Viktor Paulsen

Kasserer:   Roar Pedersen

Sekretær:   Gunnar Pedersen

Styremedl:  Frank Bergli    

Styremedl:  Roar Skallebø

Revisor:     Tor Helge Mikkelsen  

6.   Årsmøtets godkjenning av ny årsleie. Kr. 1000 i året som gikk

7.   Forslag til nye vedtekter. (her kreves det 2/3 flertall for godkjenning, så det er viktig at

      medlemmene møter opp når det skal stemmes for nye vedtekter)

8.   Dugnad i sommer og valg av leder for denne

9.   Innkomne forslag til årsmøtet. Forslag må sendes styret skriftlig senest innen 14 dager

      før årsmøtet.

10. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll

Vedlegg: Eksisterende vedtekter og forslag til nye vedtekter.

Styret Oldervik småbåthavn

Årsmøter i Oldervik

Årsmøte i Utviklingslaget søndag 27.02.11 kl 18.00  på Ungdomshuset. Saker som skal opp på årsmøtet må være styret i hende innen 12.02.11. Styret

Årsmøte i Oldervik Vel søndag 27.02.11 kl 19.00 på Ungdomshuset. Saker som skal opp på årsmøtet må være dtyret i hende 1 uke før. Styret

Årsmøte i foreningen Fredensborg onsdag 09.02.11 kl 20.00 på skolen. Innkomne saker må være styret i hende 25.01.11. Styret