Kategoriarkiv: Lag/Foreninger

Årsmøte i Oldervik Historielag

Velkommen til årsmøte

i

Oldervik historielag

Lørdag 27. April 2013

kl 18:00

på skolen.

Saker en vil ta opp må være styret i hende ved formann Arne Jacobsen innen 21.04.

En av sakene er skriving av slekts- og gårdshistoriebok for Oldervikområdet, som bør kunne interessere flere.

Etter møtet: bevertning med festlig samvær.

Vi i historielaget ønsker gammel og ung velkommen sammen med oss for å ta vare på vår felles historie.

Årsmøtereferat Utviklingslaget

 ÅRSMØTEREFERAT FOR OLDERVIK UTVIKLINGSLAG SØNDAG 27 FEBRUAR 2011

 

SAK 1 ÅPNING

                Leder åpnet møte og ønsket velkommen.

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING

                Godkjent.

SAK 3 VALG AV MØTELEDER

                Valgt: Arne Jakobsen

SAK 4 VALG AV REFERENT

                Valgt: Hanne Junge Eliassen.

SAK 5 VALG AV 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

                Valgt: Inger Skoglund og Arnold Kronstad.

 SAK 6 GODKJENNING AV SAKSLISTE

                Godkjent.

SAK 7 ÅRSMELDING FRA STYRET

  • Styret har bestått av følgende personer:

Leder:                  Gørild Pedersen             

Nestleder:         Tom Einar Pedersen

Sekretær:           Gunn strand Hansen

Kasserer:            Arne Jacobsen                

Styremedlem:  Robert Johansen            

Styremedlem:  Hanne Junge Eliassen

 Revisor:              Kristin Strand                  

                               Magne Berg

Valgkomite:      Frank Bergli                      

                               Andreas Holme

Trivselsfremmende tiltak

Undersøkt mulighetene for å få veilys i øverdalen.Velkommen skilt.Vedlikehold av fylkesveien.

Ryddedugnad i bygda.

Vedlikehold av lekeplassen.

 

 

  • Rydding av skog langs veien 
  • Andre saker
Deltatt på Årsmøte for utviklingslagene og AU på Sommarøya.Vi har hatt 10 styremøter.Et møte med Oldervik vel.

Seminar om på Oteren om prosjektutvikling.

Møte med Elvevoll om beredskapsplan for bygdene.

Vi har vært med på Tv-aksjon 2010.

Oldervik Utviklingslag

Historie

I august 1986 ble det i Tromsø kommune etablert en særskilt organisasjonsmodell med utviklingslag i bygdene i kommunens distrikter. I dag er det i alt 27 slike utviklingslag.

Lagene skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling i bygdene. Det enkelte utviklingslaget skal representere flertallet i bygda og være et kontaktorgan mellom de enkelte bygdene og kommunens politiske og administrative ledelse. Utviklingslaget skal delta i saksbehandlingen og være høringsinstans i saker av betydning for lokalsamfunnet.

Hvert lag har et eget styre som velges på lagets årsmøte. Styremedlemmene velges for et år av gangen.

Plan og næring er kommunens primære kontakt ovenfor utviklingslagene.

Styret 2010

Styret i Oldervik Utviklingslag 2010konstituert på styremøte 10.03.2010
Verv Navn Telefon Mobil E-mailadresse
Leder Gørild Pedersen   959 32 347 gmariped@yahoo.no
Nestleder Tom Einar Pedersen   982 42 579 tomeinar@netcom.no
Kasserer Arne Jacobsen   977 49 513 edithjj@online.no
Sekretær Gunn Strand Hansen   416 16 020 gunn@malregnskap.no
Styremedlem Robert Johansen 77 69 51 01 993 44 095 Johansenrobertandre@yahoo.no
Styremedlem Hanne Junge Eliassen   906 09 423 hanne_e77@hotmail.com 

 

Kontakt styret for Oldervik Utviklingslag

Har du spesielle synspunkter, kommentarer til styrevedtak eller gode ideer? Kontakt oss:

[easy-contact]

Fredensborg

Foreningas formål er å arbeide for å fremme et godt og aktivt miljø, samt å arbeide for trivselsfremmende tiltak som kan bidra til å sikre bosettingen i bygda.

Styret for 2009
Leder Ingrid Brattfjell
Nestleder Anny Heggesand
Sekretær Kristin Strand
Kasserer Liv Marit Bergli
Styremedlem Elisabeth Berg
Styremedlem Inger skoglund